«Datorren ikasturterako plaza libreei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren jarraibideen zain gaude. Honi buruzko informaziorik jasotzekotan familia guztiei jakinaraziko diegu.»

 

«Con respecto a las plazas hábiles para este curso en este momento nos encontramos a expensas de las directrices que nos marque el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, dicha información, si la hubiera, se notificara a todas las familias.»

GOIZTIAR TXIKIAK

HISTORIA

Zerbitzu hau 2011-2012 ikasturtean jarri zen martxan DERIOKO HERRI IKASTETXEAN gurasoen eskaerari erantzuteko, eta familia eta lana uztartu ahal izan zezaten.

DERIOKO AMPA IKASTETXEAk bere espazioetako bat uzten du, eskolak hasi aurretik gure seme-alabek bertan gosaldu ahal izan dezaten eta behar duten arreta izan.

LANGILEAK

Zerbitzu hau eskaintzen duten profesionalek, euskara jakiteaz gain, esperientzia zabala daukate umeekin lan egiten, izan ere HH2ko geletan aritu dira laguntzaile lanetan, jantokiko begirale lanetan, eskolako autobusetako begirale lanetan, eta abarretan.

FUNTZIONAMENDUA

Zerbitzu hau eskola-egun guztietan eskaintzen da, HH2ko umeekin izan ezik, horiek eskolako egokitzeko aldia amaitutakoan hasten dira (irailaren amaieran).

Umeak 07:30etik aurrera utz daitezke. Psikomotrizitate gelako atean utziko dira umeak, eta bertan jasoko dituzte zerbitzua ematen duten langileek.

Bakoitzak bere gosaria ekarri beharko du, dagozkion tresnekin. LHko umeek hortzetako eskuila eta pasta eraman beharko dute hortzak garbitzeko. 08:05etik aurrera heltzen diren umeek ezin izango dute gosarien zerbitzua erabili.

Taldeak, gutxienez 9 lagunekoak izango dira eta gehienez 13 ume egongo dira begirale bakoitzeko.

Umeak 09:00etan eskolan hasiko dira gainerako ikaskideekin batera (2, 3 eta 4 urtekoak eraikin berean geldituko dira, 5 eta 6 urtekoak euren eraikinera joan beharko dute lagunduta, eta gainerakoak bakarrik joango dira euren geletara psikomotrizitate gelatik).

KONTRATAZIOA

Zerbitzua Gurasoen Elkartearen bidez kontratatuko da. Gurasoen Elkarteko bazkidea izan beharra dago zerbitzua erabiltzeko. Kuota 10 euro/urteko/familiako.

Gaur egun zerbitzua ematen duen enpresa: SERVYREST.

ORDAINKETA

Hauek dira zerbitzu honen prezioak:

HILEKOA (plazaren erreserbarekin) ……………………………………………..30 € /hileko.
ASTEKOA (plazaren erreserbarik gabe) ……………………………………….15 € /asteko.
EGUNEKOA (plazaren erreserbarik gabe) ……………………………………6€ /eguneko.

Salneurri hau zerbitzuan izena emanda dauden ume kopuruaren arabera alda daiteke. Salneurrien gaineko aldaketak aurretiaz jakinaraziko zaizkie familiei.

Erreserbatutako plazetarako ordainagiriak helbideratu egingo dira eta hile bakoitzeko azken astean kobratuko dira, irailean hasi eta ekainean amaituta.

HH2-ko umeak zerbitzua iraileko azken astean erabiltzen hasi arren, irailari dagokion kuota osoa ordainduko dute.

Zerbitzua noizean behin erabiltzen duten familiek, dagokien kuotaren ordainketa Gurasoen Elkartearen kontu-zenbaki honetan egin beharko dute, eta bertan umearen izen-abizenak adierazi:

LABORAL KUTXA: ES05 3035-0144-10-1440022629

Irailetik aurrera zerbitzua hartu nahi duten familiek, libre daudenean baino ezin izango dituzte hartu. Plaza librerik ez baleukate, itxaron-zerrendan geratuko dira harik eta langile gehiago kontratatzera heltzeko gutxieneko taldea osatu arte.

Hileko erreserbek baino ez dute bermatuko plaza. Asteko edo/eta eguneko noizean behingo erabilerak ez du ezinbestean ekarriko plaza izatea.

Harpidetza Ampako webgunean egin behar da. www.deriokoampa.com
Argibiderik nahi izanez gero, hauxe duzue posta elektronikoa:

PEQUEÑOS MADRUGADORES

HISTORIA

Este servicio se instauró en DERIOKO HERRI IKASTETXEA durante el curso 2011-2012 debido a la demanda existente entre l@s aitas/amas para poder conciliar vida familiar y laboral.

DERIOKO AMPA IKASTETXEA cede alguno de sus espacios para que nuestros/as hij@s puedan desayunar y ser atendidos/as antes del comienzo de las clases.

PERSONAL

Los/as profesionales que proporcionan este servicio tienen dominio del euskera y amplia experiencia en atención a niñ@s, habiendo desarrollado su vida laboral en aulas de HH2 como auxiliares, monitoras de comedor, monitoras de autobuses escolares etc.

FUNCIONAMIENTO

Este servicio se da todos los días del calendario escolar, excepto para los/as niñ@s de HH2 que empiezan una vez finalizado su periodo de adaptación a la escuela (finales de septiembre).

Se podrá dejar a los/as niñ@s a partir de las 7:30 horas. Se dejará a los/as niñ@s en la puerta del aula de psicomotricidad donde serán recogidos por el personal que presta el servicio.

Deberán traer su desayuno preparado con sus correspondientes utensilios. Los/as niñ@s de LH podrán llevar un cepillo de dientes y pasta para su higiene bucal.
Aquellos/as niñ@s que acudan a partir de las 08:05 horas no podrán acceder al servicio de desayunos.

Los grupos serán de un mínimo de 9 y un máximo de 13 niñ@s por monitora.

Los/as niñ@s entran a clase a las 9:00 horas con el resto de sus compañeros/as (2,3 y 4 años se quedan en el mismo edificio, 5 y 6 años son acompañados/as a su edificio y el resto van solos desde el aula de psicomotricidad).

CONTRATACIÓN

El servicio se contrata a través del AMPA. Hay que ser socio del AMPA para poder utilizarlo. La cuota de socio es de 10 euros/año/familia.

La empresa que actualmente presta el servicio es SERVYREST.

PAGO

Los precios de este servicio son.

MENSUAL (con reserva de plaza) ………………………………………….……..30 € /mes.
SEMANAL (sin reserva de plaza) …………………………………………………. 15 € /semana.
DIARIO (sin reserva de plaza) ……………………………………………………… .6€ /día.

Este precio puede variar en función del número de niñ@s inscritos en el servicio. Las variaciones sobre este precio se comunicarán previamente a las familias.

Los recibos para las plazas reservadas serán domiciliados y se girarán la el día 15 del mes en curso, empezando en septiembre y finalizando en junio.

Aunque los/as niños@s de HH2 comienzan a utilizar el servicio la última semana de septiembre, pagarán igualmente el mes de septiembre completo.

Las familias que utilicen el servicio de forma esporádica, deberán realizar el ingreso de la cuota correspondiente en la siguiente cuenta del AMPA, indicando el nombre y apellidos del niñ@.

LABORAL KUTXA: ES05 3035-0144-10-1440022629

Las familias que quieran incorporarse al servicio a partir del mes de septiembre, quedarán sujetas a la disponibilidad de plazas. En caso de no disponer de plazas libres quedarán en lista de espera hasta completar un mínimo que permita contratar más personal. (Inscripción en Junio 2018).

Solamente las reservas mensuales tendrán garantizada la plaza. El uso de forma esporádica semanal y/o diaria estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

La inscripción se realiza en la página web de AMPA: www.deriokoampa.com